Start arrow Statut
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
Statut
04.11.2008.

Statut stowarzyszenia jest jego najważniejszym dokumentem. To właśnie w nim zawarte są cele jakie sobie postawiliśmy, opisane są środki jakimi chcemy te cele osiągnąć. Statut dokładnie też opisuje strukturę stowarzyszenia, jego władze i sposób funkcjonowania.

Pobierz dokument w formacie pdf

 

 tekst jednolity – przyjęty Uchwałą nr 50/2011 z dnia 29 września 2011 r.

 
 
STATUT
 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„DOLINA RZEKI GRABI”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005), mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 

1.    opracowanie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów.
2.    realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
3.    promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
4.    mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
5.    upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
6.    rozwój edukacji na terenach wiejskich,
7.    wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów:
a)    poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
b)    poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
c)    poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

 

 
§ 2.
 

1.    Stowarzyszenie działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin wiejskich Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i gmin miejsko – wiejskich Łask i Zelów uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

§ 3.

1)    Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łask.
2)    Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu:
LGD „Dolina rzeki Grabi”.

§ 4.

 

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,  z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2.    Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

1)    wydawanie  książek  58.11.Z  PKD,
2)    wydawanie  gazet  58.13.Z  PKD,
3)    wydawanie  czasopism  i  wydawnictw  periodycznych  58.14.Z  PKD,
4)    działalność  pilotów  wycieczek  i  przewodników  turystycznych  79.90.A  PKD,
5)    działalność  w  zakresie  informacji  turystycznej  79.90.B  PKD,
6)    pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  rezerwacji,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana  79.90.C  PKD,
7)    działalność  związana  z  organizowaniem  targów,  wystaw  i  kongresów  82.30.Z  PKD,
8)    działalność  w  zakresie  nagrań  dźwiękowych  i  muzycznych  59.20.Z,
9)    pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  informacji,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana  63.99.Z,
10)    działalność  w  zakresie  specjalistycznego  projektowania  74.10.Z,
11)    pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana  74.90.Z,
12)    dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów; z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,
13)    pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  85.51.Z
14)    pozostała  działalność  związana  ze  sportem  93.19.Z  PKD,
15)    pozostała  działalność  rozrywkowa  i  rekreacyjna  93.29.Z  PKD.
16)    drukowanie  gazet  18.11.Z  PKD,
17)    pozostałe  drukowanie  18.12.Z  PKD,
18)    introligatorstwo  i  podobne  usługi  18.14.Z  PKD,
19)    pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  w  niewyspecjalizowanych  sklepach  47.19.Z  PKD,
20)    sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej  lub  Internet  PKD  47.91.Z  PKD,
21)    hotele  i  podobne  obiekty  zakwaterowania  55.10.Z  PKD,
22)    obiekty  noclegowe  turystyczne  i  miejsca  krótkotrwałego  zakwaterowania  55.20.Z  PKD,
23)    pola  campingowe  (włączając  pola  dla  pojazdów  campingowych) i  pola  namiotowe  55.30.Z  PKD,
24)    pozostałe  zakwaterowanie  55.90.Z  PKD,
25)    restauracje  i  inne  stałe  placówki  gastronomiczne  56.10.A  PKD,
26)    ruchome  placówki  gastronomiczne  56.10.B  PKD,
27)    przygotowywanie  i  podawanie  napojów  56.30.Z  PKD,
28)    pozostała  usługowa  działalność  gastronomiczna13   56.29.Z  PKD,
29)    działalność  agencji  reklamowych  73.11.Z  PKD,
30)    pozostałe  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  zarządzania  70.22.Z  PKD,
31)    badanie  rynku  i  opinii  publicznej  73.20.Z  PKD,
32)    działalność  agentów  turystycznych  79.11.A  PKD,
33)    działalność  pośredników  turystycznych  79.11.B  PKD,
34)    działalność  organizatorów  turystyki  79.12.Z  PKD,
35)    pozaszkolne  formy  edukacji  artystycznej  85.52.Z  PKD,
36)    nauka  języków  obcych  85.59.A  PKD,
37)    pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej  niesklasyfikowane  85.59.B  PKD,
38)    pozostała  pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania  gdzie  indziej  niesklasyfikowana  88.99.Z  PKD,
39)    działalność  związana  z  wystawianiem  przedstawień  artystycznych  90.01.Z  PKD,
40)    działalność  obiektów  kulturalnych  90.04.Z  PKD,
41)    działalność  obiektów  sportowych  93.11.Z  PKD,
42)    skreślony. 

 

§ 5.

 

1.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu  działania.
2.    Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 
 
Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

 

§ 6.

 

1.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)    organizowanie i finansowanie:
a)    przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
b)    imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody - służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c)    działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2)    prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
3)    współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
4)    prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej,
5)    różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
6)    tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
7)    odnowa i rozwój wsi,
8)    wdrażanie lokalnej strategii rozwoju,
9)    funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

 

 
§ 7.

 

1.    Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jej członków i zatrudnionych pracowników. Może też zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

Rozdział  III
Członkowie  Stowarzyszenia

 

§ 8.

 

1.    Członkiem  Stowarzyszenia  może  być  pełnoletnia  osoba  fizyczna,  która:
       1)    spełnia  warunki  określone  w  art.3  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989r.  Prawo  o  stowarzyszeniach,
       2)    działa  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich,
       3)    złoży  deklarację  członkowską.
2.    Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które złożą deklarację członkowską.
3.    Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną działają poprzez swojego reprezentanta, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki wynikające z przynależności do Stowarzyszenia.
4.    Jednostka samorządu terytorialnego do deklaracji załącza uchwałę Rady Gminy potwierdzającą wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.

 

§ 9.

 

1.    Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 

§ 10.

 

1.    Członek   Stowarzyszenia  jest  obowiązany:

1)    propagować  cele  Stowarzyszenia  i  aktywnie  uczestniczyć  w  realizacji  tych  celów,
2)    przestrzegać  postanowień  Statutu,
3)    opłacać  składki  członkowskie,
4)    brać  udział  w  Walnych  Zebraniach  Członków.
 
2.    Członek   Stowarzyszenia  ma  prawo:

1)    wybierać  i  być  wybieranym  do  władz  Stowarzyszenia,
2)    składać  Zarządowi  Stowarzyszenia  wnioski  dotyczące  działalności  Stowarzyszenia,
3)    brać  udział  w  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  przedsięwzięciach,
4)    wstępu  na  organizowane  przez  Stowarzyszenie  imprezy  kulturalne  i  sportowo  -  rekreacyjne.

 

§ 11.

 

1.    Utrata  członkostwa  przez  członka  Stowarzyszenia  następuje  wskutek:
 •        1)    złożenia  Zarządowi  pisemnej  rezygnacji,
 •        2)    pozbawienia  praw  publicznych  prawomocnym  wyrokiem  sądu,
 •        3)    skreślony,
 •        4)    śmierci,
 •        5)    wykluczenia  przez  Zarząd.
2.    Wykluczenie  członka  następuje  wskutek  uchwały  Zarządu  z  powodu:
 •        1)    działalności  niezgodnej  ze  Statutem  lub  uchwałą  władz  Stowarzyszenia,
 •        2)    za  pozbawienie  praw  publicznych  w  wyniku  prawomocnego  orzeczenia  Sądu.
 •        3)    niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub rażącego uchybienia w wywiązywaniu się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia.
 •        4)    nieuczestnictwa członka (osoby upoważnionej do reprezentowania) w dwóch następujących po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, bez usprawiedliwienia powodów nieobecności.
3.    Zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na pisemny wniosek członka, po jego przyjęciu przez Zarząd.
4.    Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielenia członkowi upomnienia.

 

§ 12.

 

1.    Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i zawieszenia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o zawieszeniu bądź wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
 
 

 

Rozdział  IV
Władze  Stowarzyszenia
 

§ 13.

1.    Władzami  Stowarzyszenia  są:
       1)    Walne  Zebranie  Członków,
       2)    Rada,
       3)    Zarząd,
       4)    Komisja  Rewizyjna.
2.    Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady i Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
3.    Przewodniczący  Rady  i  Prezes  Zarządu  są  przedstawicielami  różnych  gmin.
4.    Kadencja  Rady,  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  wynosi  4  lata.
5.    Rada,  Zarząd  i  Komisja  Rewizyjna  działają  na  mocy  odrębnych  regulaminów.


§ 14.

1.    Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej 1/3 liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.
2.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
3.    Wyjątki od quorum i większości określonych w ustępie 1 i 2 są wskazane w § 15 ust. 5  Statutu.

 

 

§ 15.
 

1.    Najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  jest  Walne  Zebranie  Członków.
2.    Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
3.    W  Walnym  Zebraniu  Członków  mogą  uczestniczyć  zaproszeni  przez  Zarząd  goście.
4.    Do  kompetencji  Walnego  Zebrania  Członków  należy  w  szczególności:
 •        1)    ustalanie wysokości diety Członkom Rady w okresie sprawowania funkcji za udział w posiedzeniu Rady, która dokonuje wyboru operacji (projektów) w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju,
 •        2)    uchwalanie  kierunków  i  programu  działania  Stowarzyszenia,
 •        3)    wybór  członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,
 •        4)    z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej (bez określenia funkcji),
 •        5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
 •        6)    udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi,
 •        7)    uchwalanie  zmian  Statutu,
 •        8)    podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  Stowarzyszenia  do  innych  organizacji,
 •        9)    podejmowanie  uchwały  w  sprawie  rozwiązania  Stowarzyszenia,
 •      10)    rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu,  wniesionych  przez  członków  Stowarzyszenia,
 •      11)    uchwalanie  regulaminu  obrad  Walnego  Zebrania  Członków,
 •      12)    zatwierdzanie, zaciąganie, ponoszenie lub wznawianie kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń o wartości jednej transakcji (lub serii transakcji ze sobą powiązanych) o łącznej wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, powołania i odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6.    Każdemu  członkowi   Stowarzyszenia  obecnemu  na  Walnym  Zabraniu  Członków  przysługuje  jeden  głos.


§ 16.
 

1.    Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2.    Skład Rady liczy 18 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Każda gmina ma po 2 przedstawicieli w składzie Rady.
3.    Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju.
4.     Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków tego zebrania. Co najmniej połowę członków rady stanowią partnerzy sektorów gospodarczego i społecznego.
5.    Wybór  i  odwołanie  członków  Rady  następuje  zgodnie  z  zapisami  paragrafu  15  ust.  5.

 

 

§ 17.
 

1.    Skład Zarządu liczy 9 osób w tym Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Każda gmina ma swojego przedstawiciela w składzie Zarządu.
2.    Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
3.    Przy  wyborze  składu  Zarządu  należy  dążyć  do  zachowania  parytetu  równowagi  płci.
4.    Członkowie  Zarządu  powinni  ponadto  spełniać  jeden  lub  więcej  z  następujących  wymogów:
 •         a.    posiadać  wykształcenie  wyższe  lub  średnie;
 •         b.    ukończyć  szkolenia  lub  kursy  z  zakresu  rolnictwa  lub  rozwoju  obszarów  wiejskich;
 •         c.    skreślony;
 •         d.    uczestniczyć  w  realizacji  projektów  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich.
5.    Do  kompetencji  Zarządu  należy:
 •         a.    przyjmowanie  nowych  członków  Stowarzyszenia,
 •         b.    reprezentowanie  Stowarzyszenia  na  zewnątrz  i  działanie  w  jego  imieniu,
 •         c.    kierowanie  bieżącą  pracą  Stowarzyszenia,
 •         d.    zwoływanie  Walnego  Zebrania  Członków,
 •         e.    ustalanie  wysokości  składek  członkowskich,
 •         f.    opracowywanie, aktualizacja  i  realizacja  LSR,
 •         g.    powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
 •         h.    ustalanie  struktury  zatrudnienia  i  zasad  wynagradzania  pracowników  Biura  Stowarzyszenia,
 •         i.    ustalanie  regulaminu  Biura  Stowarzyszenia.
6.    Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
7.    Do  reprezentowania  Stowarzyszenia  oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawiernia umów, udzielania pełnomoctwictw I składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków  Zarządu działających łącznie, w tym Prezes  lub  Wiceprezes  Zarządu.
8.    Prezes Zarządu zawiera z pozostałymi członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Stowarzyszeniu, a z Prezesem Stowarzyszenia umowę taka zawiera Wiceprezes Zarządu.

 

 

§ 18.
 

1.    Skład Komisji Rewizyjnej liczy od 7 do 9 osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Komisji. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Komisji rewizyjnej w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady,  Zelów.  (parytet  równowagi  terytorialnej).
2.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3.    skreślony
4.    Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  powinni  ponadto  spełniać  jeden  lub  więcej  z  następujących  wymogów:
 •        1)    posiadać  wykształcenie  wyższe  lub  średnie;
 •        2)    ukończyć  szkolenia  lub  kursy  z  zakresu  rolnictwa  lub  rozwoju  obszarów  wiejskich;
 •        3)    skreślony;
 •        4)    uczestniczyć  w  realizacji  projektów  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich.
5.    Do  kompetencji  Komisji  Rewizyjnej  należy:
 •        1)    kontrola  bieżącej  pracy  Stowarzyszenia,
 •        2)    składanie  wniosków  w  przedmiocie  absolutorium  dla  Zarządu  na  Walnym  Zebraniu  Członków,
 •        3)    występowanie  z  wnioskiem  o  zwołanie  Walnego  Zebrania  Członków,
 •        4)    dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 
 
 
Rozdział  V
Procedura  wyborcza  do  władz  Stowarzyszenia
 

§ 19.
 

1.    Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną mają prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.
2.    Rekomendacje powinny być składane na piśmie na co najmniej 3 dni przed datą Walnego Zebrania członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3.    Rekomendacje  składa  się  osobiście  w  siedzibie  Stowarzyszenia  albo  drogą  pocztową.
4.    Rekomendacja  powinna  zawierać:
 •        1)    nazwę,  dane  adresowe  podmiotu  rekomendującego;
 •        2)    imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 17 ust. 2 i 4 oraz § 18 ust. 2 i 4 Statutu;
 •        3)    nazwę  organu,  do  którego  rekomenduje  się  danego  kandydata;
 •        4)    oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;
 •        5)    czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji rekomendującego.
5.    Zarząd jest uprawniony do sprawdzenia kandydatur do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z póżn. zm.) oraz w niniejszym Statucie, a w razie takiej potrzeby do ustalenia listy kandydatów, z uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej, tzw. podlist wyborczych.
6.    W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia: Rady - poniżej 18 osób, Komisji Rewizyjnej - poniżej 7 osób, Zarządu - poniżej 9 osób, w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.
7.    Wybór oraz odwołanie członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego.
8.    Tryb  głosowania  jawny  lub  tajny,  ustala  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia.
9.    Wybrani członkowie organów Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie.


§ 20.
 

1.    Wygaśnięcie funkcji w Zarządzie, Radzie lub Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” następuje na skutek:
 •        1)    utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych,
 •        2)    odwołania przez Walne Zebranie Członków,
 •        3)    śmierci lub ustania osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 •        4)    złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 •        5)    cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w danym organie Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi".
2.    W razie zmniejszenia się władz Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd bez zbędnej zwłoki zwołuje Walne Zebranie Członków
w celu uzupełnienia ich składu.
 
 
 Rozdział  VI
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
 

§ 21.
 

1.    Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze  składek  członkowskich,  darowizn,  zapisów,  subwencji  i  dotacji,  dochodów własnej  działalności  i  działalności  gospodarczej  stowarzyszenia  oraz  ofiarności  publicznej.
2.    Funduszami  i  majątkiem  Stowarzyszenia  zarządza  Zarząd.
3.    Zabronione  jest:
 • 1)    udzielanie   pożyczek   lub   zabezpieczanie   zobowiązań   majątkiem   Stowarzyszenia   w   stosunku   do   jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku  małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • 2)    przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • 3)    wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • 4)    zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
 
§ 22.


1.    Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.    Odejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.    W  sprawach  nie  uregulowanych  Statutem  mają  zastosowanie  przepisy  Prawa  o  stowarzyszeniach.

 
 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image