Start arrow Strategia
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
Strategia
02.11.2008.

Weszliśmy do Unii Europejskiej, żyjemy i funkcjonujemy w świecie bardzo konkurencyjnym. Nasze osobiste powodzenie, nasz poziom życia zależy od bardzo dobrze przemyślanych i skoordynowanych działań. A przecież każde działanie zmierzające do realizacji jakiegokolwiek celu, wymaga określenia kierunku i podjęcia odpowiednich kroków, wymaga po prostu posiadania planu.

Właśnie tym jest strategia, jest ona planem co i jak trzeba zrobić w regionie aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki życia, aby sprostać lokalnej, ale i  globalnej konkurencji.

Region posiada przecież podobne problemy, jak wynika z przeprowadzonej analizy boryka się z różnymi trudnościami mającymi takie same przyczyny wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Działalność gospodarcza i rolnicza prowadzona jest z małymi wyjątkami w sposób tradycyjny. Czynnikami obiektywnymi utrwalającymi strukturę gospodarczą i społeczną, szczególnie gospodarki rolnej są uwarunkowania historyczne i przyrodnicze. Gospodarstwa rolne są najczęściej małe, parohektarowe, gleby są słabej klasy bonitacyjnej. Aktywność pozarolnicza skupia się głownie na usługach i niewielkich firmach produkcyjnych. Czynnikiem dodatkowo komplikującym gospodarkę jest wymóg ochrony środowiska tj objęcie pewnej części regionu terenem NATURA 2000 i Obszarami Chronionego Krajobrazu.

W potocznym rozumieniu na takich terenach występują silne ograniczenia w sposobach gospodarowania wynikające z potrzeby ich ochrony. Rodzi to  ograniczenia w tradycyjnie rozumianej działalności gospodarczej a tym samym obniża stopę życiową mieszkańców.

Analizy równocześnie pokazują, że to co tradycyjnie jest ograniczeniem może być podstawą zrównoważonego rozwoju. Projektem będącym próbą wykorzystania walorów przyrodniczych regionu w tym terenów chronionych jest  właśnie Lokalna Strategia Rozwoju.

Naszą wizją jest to żeby region Doliny Grabi w perspektywie 10 lat stał się prężnym ośrodkiem gospodarczym i turystycznym powiązanym z aglomeracją Łódzką.

Jak tego dokonać?

Chcemy zbudować szerokie  porozumienie w celu zrównoważonego rozwoju regionu bazując na unikalnych walorach przyrodniczych, zasobach kulturowych i historycznych.

Zrównoważony rozwój regionu polegać ma na wielokierunkowym  rozwoju gospodarczym i społecznym przyczyniającym się  do zapewnienia godziwej jakości życia społeczności lokalnej, na poziomie społecznie akceptowalnym i sprostanie wyzwaniom przyszłości.

Aby tego dokonać należy rozwijać atrakcyjną ofertę produktów i usług w oparciu o zasoby regionu takie jak:

  • -    Środowisko przyrodnicze,
  • -    Walory historyczno - kulturowe,
  • -    Tradycje działalności gospodarczej w tym rolnictwa.

Takie są nasze ogólne założenia, uszczegółowiane następnie w Strategii. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że nie jest ona z góry narzuconym planem działania, każdy z mieszkańców, niezależnie od płci,  wieku i wykształcenia może mieć wpływ na jej kształt. To jest przecież nasz wspólny dom, nasza mała ojczyzna. Jedynie wspólnie możemy stworzyć plan działania, strategię, której realizacja zapewni nam wszystkim lepsze życie. Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców regionu do podzielenia się z nami pomysłami związanymi z rozwojem i przyszłością swojego miasteczka, wsi, gminy, regionu. Stwórzmy razem krainę „ Doliny rzeki Grabi”, która będzie znana i rozpoznawalna w kraju a może i za granicą.

Pobierz Strategię Doliny rzeki Grabi - zakładka pobieralnia

 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image