Start arrow Małe projekty
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
Małe projekty
21.01.2010.
Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3- Jakoś życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostepu i wyboru, dla których wartość projektu wynosi od 4.500 zł do 100.000 zł

Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.)

Beneficjenci:
1.    osoby fizyczne, które sa :
a.    obywatelami państwa członkowskiego UE
b.    pełnoletnie
c.    zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze
2.    osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznają zdolność prawną:
a.    działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stsunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR lub
b.    utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objetym LSR lub prowadzą działalność w tym obszarze

Zakres pomocy:
1.    podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR (innych niż realizowane w ramach działania:szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i lesnictwie)
2.    podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez
•    udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowgo, w tym urządzeń i sprzętu umozliwiającego dostep do Internetu np. kafejka internetowa
•     organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
np. festyny,
koncerty folklorystyczne,
dożynki,
zawody sportowe
3.    rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez
•    promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, przyrodniczego, historycznego
np. przeglądy zespołów folklorystycznych,
zespołów kultywujących sztukę dawną,
publikacje promujące lokalną kulturę,
pokazy sztuki rzemieślniczej
•    kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
np. wyposażenie zespołów folklorystycznych
zakup mundurów reprezentacyjnych dla OSP
spotkania muzyczne
•    kultywowanie języka regionalnego i gwary
•    kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła
4.    rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez
•    utworzenie i zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru LSR
•    budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych
np. zakup kajaków, rowerów dla turystów, budowa pomostów, stanic konnych, budowa domków letniskowych na wynajem
5.    zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego loklanego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Obszarów Natura 2000
np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin
odtworzenie zabytkowych parków
zabezpieczenie pomników przyrody
oznakowanie i rozpowszechnienie wiedzy o wartościach i znaczeniu tych obiektów
6.    zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
•    odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewiudencją zabytków
np. odnowienie zabytkowych; kapliczek, pomników, ogrodzeń, bram, dzwonnic, cmentarzy, mostków itp.
•    odnowienie elementów dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objetych wojewódzką ewidencją zabytków
(def. obiektu małej architektury zgodna z ustawą zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p. zm.)
•    remont lub wyposażenie muzeów
(def. muzeum zgodna z ustawą z dnia 21 listopada 1996 o muzeach Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz.204 z p.zm.)
•    remont lub wyposażenie świetlic wiejskich
7.    inicjowanie powstawania, przetwarzania wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na loklanych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, ablo podnoszenie jakości takich produktów;
np. zakup urządzeń niezbędnych do produkcji
promocja
uzyskiwanie certyfikatów jakości
opłaty za uczestnictwo w targach produktów tradycyjnych lub specyficznych dla danego obszaru
8.    wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działaności kulturalnej lub gospodarczej
np. zakładane kolektorów słonecznych
instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej

Kryteria dostępu, czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:

Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:
1.    nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania:
a.    z Funduszu Kościelnego
b.    ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego
2.    będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacji kosztów kwalifikowalnych wypłacana pozrealizowaniu całego małego projektu nastapi w terminie 2 lat od zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
3.    płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25.000 zł


Poziom pomocy:

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Koszty kwalifikowane
Koszty kwalifikowalne podlegające refundacji w ramach małych projektów to koszty:
1.    koszty ogólne – nie więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
•    przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości
•    opłat za patenty lub licencje
•    badań lub analiz
•    sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
2.    koszty robót budowlanych
•    budowa, a także prace polegające na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiórce obietku budowlanego
•    prace konserwatorskie
3.    koszty wynagrodzeń za świadczenie usług, w tym usług prawniczych i księgowych
•    nadzór konserwatorski
•    koordynacja operacji (tylko w uzasadnionych przypadkach)
•    najem autokaru na szkolenia zamiejscowe
4.    koszty podłączenia do Internetu
5.    koszty opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklmowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie
6.    koszty najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu
7.    koszty zakup materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roslin wieloletnich
8.    koszty zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn urządzeń , narzędzi , wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu lub dzierżawy przekraczałby koszt zakupu
(od wypozyczenia można odstapić, gdy dany sprzęt/urządzenie będą wykorzystane przez Beneficjenta wielokrotnie zgodnie z celem, także po zakończeniu projektu (np. instrumenty dla zaspołu folklorystycznego)
9.    koszty organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, lub sportowych
(np. wynagrodzeń dla koordynatora, wynagrodzeń dla sędziów na zawodach sportowych, ubezpieczenia, ochrony, wynajmu pomieszczeń
10.    koszty wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodnicznych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych
11.    koszty tworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej
12.    koszty tworzenie stron internetowych
13.    koszty upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów (nagrody pieniężne- niekwalifikowalne)
14.    koszty wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia
15.    koszty podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń
16.    koszty nocelgu uczestników szkoleń - w przypadku szkoleń trwających co najmniej 2 dni
17.    koszty tłumaczeń (gdy osoby prowadzące szkolenia nie posługują sie językiem polskim)
 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image