Start arrow Odnowa i rozwój wsi
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
Odnowa i rozwój wsi
21.01.2010.
Działanie "Odnowa i rozwój wsi" ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.


Beneficjenci:
1.    gmina
2.    instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
3.    osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – na operacje, w ramach których są ponoszone nastepujące koszty:
a.    związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
b.    odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
c.    zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji
d.    zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
e.    ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
4.    organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.


Zakres pomocy:
1.    budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów:
•    pełniących funkcje publiczne, społeczno- rekreacyjne, rekreacyjne i sportowe
•    służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
2.    kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej
3.    budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno- kulturalnych
4.    zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przenaczeniem na cele publiczne
5.    odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci
6.    kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów


Kryteria dostępu, czyli jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pomoc.
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1.    projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
•    gminy wiejskiej
•    gminy miejsko- wiejskiej, wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców
•    gminy miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców
2.    projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości
3.    projekt nie ma charakteru komercyjnego
4.    w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu
5.    organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi", w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodnicznego
6.    projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę


Forma i wysokość pomocy:
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25.000zł, a poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500.000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

UWAGA: Dana miejscowość może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach osi 4 działanie "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju", co daje w sumie możliwość uzyskania 1.000.000zł na jedną miejscowość w okresie realizacji PROW 2007-2013

Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne podlegające refundacji dla operacji realizowanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi":
1.    koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
(nie więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych):
a.    przygotowywania dokumentacji technicznej operacji , w tym:
•    kosztorysów
•    projektów architektonicznych lub budowlanych
•    ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
•    dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
•    wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości
•    usług geodezyjno- kartograficznych
•    usług rzeczoznawcy majątkowego
b.    opłat za patenty i licencje
c.    sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, związanego z kierowaniem robotami budowlanymi
d.    przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji
2.    budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno- kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
3.    budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury
4.    budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków, pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sla sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli
5.    zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
6.    związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
7.    urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
8.    budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej
9.    zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
10.    rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji loklanych pomników historycznych i miejsc pamięci
11.    zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
12.    budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji loklanych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych i witryn
13.    odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
14.    wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie konicznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12
15.    zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji
16.    zakupu sprzętu, materiałów i usług, służacych realizacji operacji
 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image