Start arrow Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
21.01.2010.
Cel działania:

Realizacja działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.


Beneficjenci

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
1.    podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a.    zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b.    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy równowartości w złotych 2 milionów euro.
2.    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
3.    jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,
4.    nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
5.    nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
6.    ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko - wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
7.    ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – w przypadku podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
8.    której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy w ramach działania 6.2 POKL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie”.

Jeżeli operacja, którą zamierza realizować podmiot związana jest z nieruchomością, miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – w przypadku podmiotów innych niż podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych i leśnictwa w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – w przypadku podmiotów innych niż podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych i leśnictwa.


O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli:
1.    wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
2.    jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością miejsce położenia nieruchomości znajdują się :
•    w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
•    w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.


O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli każdy ze Spólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.

O pomoc może ubiegać się spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.


Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
a.    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b.    usług dla ludności,
c.    sprzedaży hurtowej i detalicznej,
d.    rzemiosła i rękodzielnictwa,
e.    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
f.    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
g.    usług transportowych,
h.    usług komunalnych,
i.    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
j.    magazynowania lub przechowywania towarów,
k.    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
l.    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Kryteria dostępu – czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:
1.    operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
2.    operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
3.    siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do:
a.    
•    gminy wiejskiej,
•    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
•    gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
b.    
•    gminy wiejskiej, lub
•    gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys mieszkańców, lub
•    gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys mieszkańców
4.    biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,


Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
a.    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b.    usług dla ludności,
c.    sprzedaży hurtowej i detalicznej,
d.    rzemiosła i rękodzielnictwa,
e.    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
f.    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
g.    usług transportowych,
h.    usług komunalnych,
i.    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
j.    magazynowania lub przechowywania towarów,
k.    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
l.    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów.


Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.


Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć :
•    100 000 zł na jednego beneficjenta – w przypadku, gdy działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych,
•    100 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym,
•    200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym,
•    300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym.


W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten zawiera w szczególności:
•    numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany,
•    imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
•    charakterystykę wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności,
•    opis planowanej operacji,
•    plan finansowy operacji,
•    oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy,
•    zestawienie rzeczowo-finansowe planowanej operacji,
•    informacje o załącznikach.

Koszty kwalifikowalne
1.    Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
2.    Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
3.    Zagospodarowania terenu,
4.    Zakupu maszyn, urządzeń narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
5.    Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
6.    Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
a.    w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycji kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b.    w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycji kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe,
7.    Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną,
8.    Ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, Koszty te dotyczą:
a.    przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
•    kosztorysów,
•    projektów architektonicznych lub budowlanych,
•    ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
•    dokumentacji geologicznej i hydrologicznej,
•    wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
•    projektów technologicznych.
b.    opłat za patenty lub licencje,
c.    sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.


Pomoc nie obejmuje w szczególności:
•    podatków od wartości dodanej (VAT)
•    nabycia używanych rzeczy
•    nabycia nieruchomości.
 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image