Start arrow Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
21.01.2010.
Cel działania:

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno -gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.


Beneficjenci

rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który:
a.    jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
b.    jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia;
c.    posiada miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
 • •    gminy wiejskiej, albo
 • •    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • •    gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
d.    nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych
e.    nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;
f.    jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
g.    nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;
h.    któremu za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych;


Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
•    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
•    usług dla ludności;
•    sprzedaży hurtowej i detalicznej;
•    rzemiosła lub rękodzielnictwa;
•    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
•    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
•    usług transportowych;
•    usług komunalnych;
•    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
•    magazynowania lub przechowywania towarów;
•    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
•    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.Kryteria dostępu – czyli jakie warunki należy spełnić aby otrzymać pomoc
1.    operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2.    operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3.    działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
 • •    gminy wiejskiej, albo
 • •    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • •    gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
4.    inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt 3;
5.    operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
6.    gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.


Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji;
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł.

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne mogą dotyczyć:
1.    budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2.    nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3.    zagospodarowania terenu;
4.    zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5.    zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6.    zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
a.    w wysokości nie przekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b.    w wysokości nie przekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;
7.    rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy ( o których mowa w pkt.4 i 6), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
8.    ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.


Koszty ogólne dotyczą:
1.    przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
 • •    kosztorysów,
 • •    projektów architektonicznych lub budowlanych,
 • •    ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 • •    dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 • •    wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,- projektów technologicznych;
2.    opłat za patenty lub licencje;
3.    sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.


Pomoc nie obejmuje w szczególności:
•    podatku od wartości dodanej (VAT);
•    zakupu rzeczy używanych.
 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image