Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


oferta dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
19.03.2012.
Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" informuje o możliwości ubiegania się o pożyczkę w Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.

POŻYCZKOBIORCY:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
- posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;
- nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej;
- nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

- finansowanie inwestycji polegających na m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-uslugowo-handlowych;
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:
- cele konsumpcyjne;
- spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;
- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

KWOTA POŻYCZKI:

- maksymalna kwota pożyczki - 500.000 zł

OKRES SPŁATY:

- maksymalny okres spłaty pożyczki - 5 lat
- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału - 6 m-cy

OPROCENTOWANIE:

- dla przedsiębiorców działających pow. 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 5,51%,

- dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 8,91%.

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

OPŁATY:

Wysokość prowizji uzależniona od okresu na jaki przyznana jest pożyczka i wynosi:
1 rok 0,50% od kwoty pożyczki,
2 lata 0,75% od kwoty pożyczki,
3 lata 1,00% od kwoty pożyczki,
4 lata 1,25% od kwoty pożyczki,
5 lat 1,50% od kwoty pożyczki.

FORMA ZABEZPIECZEŃ:

weksel in blanco Pożyczkobiorcy oraz dodatkowo:
- poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
- zabezpieczenia majątkowe: przewłaszczenie rzeczy, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, inne.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin udzielania pożyczek [pobierz]

2. Wniosek o pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej [pobierz]

3. Biznes Plan przedsięwięcia [pobierz]

4. Osobisty kwestionariusz Wnioskodawcy [pobierz]

5. Tabela prowizji i opłat [pobierz]

 

Więcej informacji:

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (www.frgz.pl )
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
tel. (044) 634-10-06 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image