Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


ZAPYTANIE OFERTOWE
21.09.2011.

na wykonane remontu pomieszczeń biurowych LGD „Dolina rzeki Grabi”

 

Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask
tel. 043 6762130, godz. 8.00-16.00 (pn-pt) lgd@dolinagrabi.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonane remontu pomieszczeń biurowych LGD „Dolina rzeki Grabi”

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwana dalej („LGD”) będąca Beneficjentem umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr 6933-UM0500015/09 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych LGD „Dolina rzeki Grabi”.

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń biurowych Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie robót przedstawione w załączniku  [pobierz]. Remont musi odbywać się bez utrudnień w funkcjonowaniu instytucji mających siedzibę w budynku. Ponadto w zakresie umownym Wykonawcy będzie zapewnienie realizacji robót pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawniony kierownik robót).

2. Termin realizacji zamówienia:

Roboty należy zakończyć do dnia 31 października 2011 roku.

3. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego nawet po wezwaniu do ich uzupełnienia,
4) których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.
W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.


4. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
2) Wypełniony formularz cenowy, według załącznika nr 1.

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-lii) wykonawcy podpisującego ofertę.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:  Anna Doliwa – prezes zarządu,
w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami t
el. 43/ 676-21-30 e-mail: lgd@dolinagrabi.pl.

6. Termin związania ofertą:

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania  ofertą, z tym  że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.
4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
5) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem.
6) Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
7) Wszelkie zmiany i poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.

8. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:

1) Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę.
2) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco:   „Oferta na wykonane remontu pomieszczeń biurowych LGD „Dolina rzeki Grabi”
3) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać  w siedzibie Zamawiającego, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask do dnia
5 października 2011 r. do godz. 15:00.
4) O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego.
5) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert w dniu 5 października 2011 r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Batorego 31
(I piętro pok. 106), 98-100 Łask.
6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny.
7) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

9. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie miesięczne) - 100%.
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 100%
gdzie:
C - cena
Cmin- cena najniższa
Cb – cena badana
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegajaca odrzuceniu z najniższą ceną.
3) Jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu.
4) Wykonawca składając ofertę dodatkową nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana  w złożonych ofertach.

10. Istotne postanowienia umowy:

1) Przedmiotem zapytania ofertowego są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń biurowych Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zgodnie z wymogami zapisanymi
w niniejszym zapytaniu.
2) Termin płatności - min. 30 dni od daty otrzymania faktury.
3) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty, na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.

11. Przebieg postępowania ofertowego:

1) Czynności związane z wyborem ofert wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zamawiającego.
2) Komisja Przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia niniejszego postępowania ofertowego oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.
3) Komisja Przetargowa:
a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje analizy ofert, a następnie odrzuca oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierające wszystkich danych określonych w zapytaniu lub gdy zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia jest dłuższy niż termin wskazany w zapytaniu;
b) wybiera najkorzystniejszą z ofert, uwzględniając kryteria oceny ofert lub zamyka postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty;
c) sporządza protokół z przebiegu postępowania, który podpisują członkowie Komisji Przetargowej.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli  w szczególności w wyznaczonym terminie nie wpłyną 2 ważne oferty.

12. Informacja o wykonaniu zamówienie przy udziale środków z Unii Europejskiej:

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Do pobrania: 

- załącznik do oferty [pobierz ]

- zestawienie robót [pobierz ]

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image