Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika biurowego
21.09.2011.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA BIUROWEGO


Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy pracownika biurowego

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwana dalej („LGD”) będąca Beneficjentem umowy
o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr 6933-UM0500015/09 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika biurowego.

 1. Miejsce świadczenia pracy i dane kontaktowe:

  Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”

  ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask

  tel. 043 6762130, godz. 8.00-16.00 (pn-pt)

  lgd@dolinagrabi.pl


 2. Wolne stanowisko pracy:

  Pracownik biurowy - w biurze LGD „Dolina rzeki Grabi”.


 3. Wymiar czasu pracy:

  Cały etat.


 4. Rodzaj zatrudnienia:

  Umowa o pracę.


 5. Zakres obowiązków podstawowych i dodatkowych:

  1. obsługa korespondencji;

  2. obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR;

  3. pomoc w organizacji pracy Rady LGD;

  4. prowadzenie dokumentacji działań LGD;

  5. obsługa techniczna spotkań, narad wewnętrznych, przyjęć delegacji i gości;

  6. sporządzanie przelewów bankowych;

  7. prowadzenie prostego doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania (wskazywanie linków i innych możliwości uzyskania dokładnej informacji);

  8. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.


 6. Wymagania konieczne:

  1. wykształcenie średnie;

  2. znajomość pracy biurowej;

  3. znajomość programu Word, Excel;

  4. znajomość obsługi Internetu.

 7. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w zakresie opracowania wniosków o dotacje, monitoringu i sprawozdawczości;

  2. znajomość zasad pozyskiwania i zarządzania funduszami UE;

  3. doświadczenie w zakresie koordynowania projektów o dotacje/granty;

  4. komunikatywność;

  5. odporność na stres;

  6. umiejętność pracy zespołowej;

  7. prawo jazdy kat. B;

  8. dyspozycyjność;


 8. Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko pracownika biurowego;

  2. curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  3. kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru;

  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


 9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

  Oferty pracy na wolne stanowisko są przyjmowane wyłącznie od kandydatów, którzy spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać listem z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik biurowy w LGD „Dolina rzeki Grabi” na adres Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask w terminie do dnia 5 października 2011 r.
  do godz. 13:00.

  Wszystkie oferty, które są kompletne i spełniają wymagania niezbędne określone
  w ogłoszeniu biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

  Dokumenty które zostaną dostarczone do Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”
  po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 października 2011 r. do godz. 13:30 w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi” ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106) w Łasku.


 10. Procedura naboru kandydata na stanowisko pracownika biurowego.

  1. Po upływie terminu składania ofert Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” dokonuje niezwłocznie oceny formalnej ofert, odrzucając oferty nie spełniające wymagań ustalonych w ogłoszeniu. Wybór kandydatów spełniających wymagania formalne podlega zatwierdzeniu przez Zarząd LGD. Kandydaci, zatwierdzeni przez Zarząd LGD są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wybranymi przez Zarząd LGD „Dolina rzeki Grabi” zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi”, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask w dniu 7 października 2011 r. o godz. 14:00 kandydaci zostaną powiadomieni pocztą lub drogą e-mail albo telefonicznie;

  3. Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi
   na pytania zadane przez komisje konkursową. Pytania dotyczyć będą:

   1. wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności działań osi 4 PROW 2007-2013,

   2. znajomość zagadnienia Leader,

   3. znajomość zasad funkcjonowania LGD,

   4. umiejętność sporządzania wniosków i znajomości wytycznych ich opracowania i oceny formalnej,

   5. znajomość przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR.

  4. Oferty, które wpłyną do LGD „Dolina rzeki Grabi” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane;

  5. Kandydatom którzy nie zostali zatrudnieni zostaną zwrócone dokumenty aplikacyjne;

  6. Informacja o wynikach naboru zamieszczona zostanie w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi” oraz na stronie internetowej LGD „Dolina rzeki Grabi” nie później niż
   w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.


Osobą uprawnioną do porozumiewania się z kandydatami jest Anna Doliwa - prezes,
w godz. 8:00-16:00 tel.: 43 676-21-30, adres e-mail: lgd@dolinagrabi.pl.

 

Do pobrania:

kwestionariusz osobowy: [pobierz ]

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image